Dodacie a obchodné podmienky.

 

Dodacie a obchodné podmienky DUEL Námestovo s.r.o. sú neoddeliteľnou súčasťou rámcovej zmluvy, kúpnej zmluvy alebo objednávky medzi predávajúcim a kupujúcim.  Zmeny a odchýlky je možné dohodnúť písomnou formou.

 

1.      Objednávanie tovaru

 

Tovar je dodávaný právnickým i fyzickým osobám. Pri registrácii nového zákazníka je tento povinný predložiť aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenský list. Zákazník si objednáva produkty a služby formou písomnej objednávky doručenej osobne, poštou, faxom alebo e-mailom, ktorá  musí obsahovať tieto náležitosti:

 

Identifikácia odberateľa – obchodné meno, OR resp. ŽL, adresa, IČO, DRČ, IČ DPH bankové spojenie, zodpovedná osoba a kontakt – telefón, mobil, e-mail, prípadne fax, číslo objednávky, číslo ponuky, ak bola zaslaná, presný názov výrobku, množstvo, požadované termíny dodania, dopravné dispozície, pečiatka a podpis zodpovednej osoby.

 

Predávajúci zašle písomné potvrdenie o prijatí objednávky bez meškania po preverení dodacích možností a to faxom alebo e-mailom.

 

Pri špecifikácii výrobkov odporúčame použiť prehľad výrobkov na www.duel-ltd.sk

 

2.      Cena

 

Tovar dodávame podľa platných cenníkových cien v deň expedície s premietnutím dohodnutého rabatu, prípadne na základe platnej cenovej ponuky. Cenníková cena zahrňuje:

 

·         Technické poradenstvo pri špecifikácii a výbere, prípadne odporúčanie ekvivalentných náhrad.

·         Kompletizáciu zákazky  v celej šírke ponúkaného sortimentu.

 

Podľa výšky odobraného objemu tovaru a platobnej disciplíny poskytujeme zo štandardných cenníkových cien tieto zľavy:

 

 I. Pre zmluvných partnerov – uzatvorená rámcová zmluva, prípadne čiastkové kúpne zmluvy.

Z cien uvedených v  cenníku pre zmluvných partnerov poskytujeme  zľavy podľa ročného obratu:
nad  100 tisíc - 3%
nad  200tisíc  - 5%
nad  300 tisíc - 8%  v cenách bez DPH

Podmienkou pre poskytnutie zľavy je úhrada faktúr v termínoch splatnosti.

 

II. Pre nezmluvných partnerov, (jednorázové odbery nad 100 tis Sk) sa môže dohodnúť zľava individuálne do výšky aká by za obdobných podmienok bola poskytnutá zmluvnému partnerovi. Podmienkou v tomto prípade je platba vopred.

Za platbu vopred je považovaná úhrada predfaktúry alebo iným spôsobom vopred poskytnutá platba za podmienky, že všetky predchádzajúce dodávky sú hradené v primeraných lehotách.

 

III.   Poskytované zľavy u zmluvných partnerov sú viazané na odber ďalšieho tovaru v

nasledujúcom období a môžu byť poskytované aj formou dobropisu.

 

IV.  O poskytnutých zľavách rozhoduje dodávateľ.

 

3.      Dodanie tovaru

 

Na základe uplatnenej objednávky a podľa rámcovej zmluvy je dodávka realizovaná:

 

·         Osobným odberom zo skladu dodávateľa

·         Na miesto určenia kupujúceho v rámci SR  alebo EÚ prepravnou službou.

·         Poštovou zásielkou

·         Dopravou dodávateľa

 

Za dodanie tovaru sa účtujú odosielacie náklady podľa hmotnosti zásielky, ktoré zahrňujú manipulačný poplatok, hodnotu balného, poštovného, dopravy a pod. Pri požiadavke expresnej dodávky  je doprava, bez ohľadu na objem realizovaná expresne na želanie a náklady zákazníka. Dodanie tovaru mimo SR je možné po vzájomnej dohode.

 

4.      Platobné podmienky

 

Základné platobné podmienky predpokladajú pre zákazníkov platbu PP s lehotou splatnosti  spravidla 7 dní. Podľa dohody so zákazníkom pri uzatvorení rámcovej zmluvy je možné dojednať iné lehoty splatnosti. Lehotu splatnosti je potrebné dohodnúť vždy vopred, najdlhšie na dobu 30 dní celkom.

V prípade nezmluvných partnerov platí podmienka predaja na predfaktúru, dobierku alebo v hotovosti.

 

5.      Storno objednávky

 

V prípade, že kupujúci odstúpi od plnenia svojej objednávky po jej záväznom potvrdení v lehote kedy nie je možné túto dodávku stornovať vo výrobe, resp. dodať inému odberateľovi, zaväzuje sa uhradiť predávajúcemu primerané náklady vo výške 15% z hodnoty stornovaného tovaru v bežnom sortimente,   u špeciálne na zákazku vyrábaného a ďalej nepredajného tovaru, uhradí predávajúcemu náklady vo výške  85 % z hodnoty stornovaného tovaru (podľa druhu tovaru a jeho predajnosti). Tieto náklady reprezentujú výdavky predávajúceho spojené s obstaraním materiálu, výrobou, financovaním a skladovaním tovarov stornovanej objednávky. Tieto poplatky sú splatné  do 30 dní od stornovania objednávky.

 

6.Iné

 

Pri dodávke tovaru platí, že vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci dňom úhrady celej hodnoty dodávky.  Predávajúci súhlasí so zapracovaním odobraného tovaru do finálneho produktu kupujúceho jedine za predpokladu vzájomnej dohody. V prípade predaja tovaru vo vlastníctve predávajúceho tretej osobe, zostáva predávajúci vlastníkom tovaru aj po predaji a to až do zaplatenia faktúry a kupujúci je povinný predávajúcemu toto právo zabezpečiť a tretiu osobu na to upozorniť. Toto vlastníctvo predávajúceho je nedotknuteľné.

 

7.Ostatné

 

Na dodávky celého sortimentu poskytujeme záruku v rozsahu bežne poskytovaných záruk min. však 24 mesiacov odo dňa dodávky. Podmienkou je uplatnenie záruky v súlade s reklamačnými podmienkami, ktoré sú uvedené v sprievodnej dokumentácii pre každý typ výrobku.  Montáž výrobku, pripojenie na elektrickú rozvodnú sieť a jeho uvedenie do prevádzky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba, s odbornou spôsobilosťou v elektrotechnike podľa príslušných zákonov , ustanovení a technických noriem štátu v ktorom sa montáž a uvedenie do prevádzky vykonáva.  Pri predaji výrobkov na ďalší maloobchodný, veľkoobchodný predaj, montáž konečnému odberateľovi  alebo zapracovanie do subdodávok je v predajných cenách pre podnikateľské subjekty zohľadnený aj garančný paušál, ktorý zahrňuje všetky náklady na prípadné reklamačné konanie u konečného odberateľa , vrátane nákladov na vyslanie servisného technika, posúdenie reklamácie, prípadnú  výmenu reklamovaného výrobku  a jeho prepravu do sídla výrobcu.

 

 

Tieto dodacie a obchodné podmienky platia do ich aktualizácie.

 

 

 

v Námestove dňa 1. 7. 2009

 

Miroslav Virlič

obchodný riaditeľ

 

PDF

 
 

DUEL Námestovo s.r.o.

06.03.2015

         

Energia pod kontrolou

O nás

Produkty

Obchodné podmienky

Kontakt

Objednávka

Novinky

Cenník